Algemene voorwaarden

De troostwerkplaats is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer KVK 7874.5616

De website www.Detroostwerkplaats.nl en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van De troostwerkplaats/Dini Peters en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Dini Peters/De troostwerkplaats (de “counselor”) aan ieder individu (“de cliënt”) en vormen het contract voor de door Dini Peters/De troostwerkplaats te leveren service aan de cliënt.

COUNSELING ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Begrippen

1.1 De term ‘counseling’ heeft betrekking op de activiteiten rond de diensten ‘op verhaal komen’ en ‘op verhaal komen zoektocht’.

1.2 Counseling geen psychologische begeleiding of enige vorm van therapie en zal niet als zodanig opgevat worden.

1.3 In ruil voor de vergoedingen die door de cliënt (of door een derde namens hem) moeten worden betaald, stemt de counselor ermee in de dienst te verlenen zoals hieronder beschreven en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De cliënt stemt ermee in om vergoedingen voor de dienst te betalen volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde de vergoedingen betaalt, telt de derde als een agent die namens de cliënt optreedt).

1.4 De datum van de eerste kennismakingsgesprek wordt beschouwd als de startdatum voor de dienst. Deze algemene voorwaarden worden van tevoren in het aanmeldformulier en per mail toegezonden aan de klant.

  1. Verantwoordelijkheid

De counselor tracht de cliënt in staat te stellen zijn levenskwaliteit en/of zakelijk succes te verbeteren en de gewenste resultaten te bereiken. Opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald, maar zijn nooit gegarandeerd. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen in zijn leven of bedrijf. De counselor is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een cliënt wordt geleden, financieel of anderszins, na aanvang van sessies, of voor een vermeend falen van de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om een materiële verbetering van de kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te bereiken.

  1. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die in counseling sessies wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Het wordt niet bekendgemaakt aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van de cliënt, behalve waar wettelijk vereist of waar actie nodig kan zijn om schade aan de cliënt of iemand anders te voorkomen.

  1. Format

Counseling vindt plaats op een locatie waar samen overeenstemming over heeft plaatsgevonden. Dat kan zijn in de praktijk van De troostwerkplaats in Abcoude, op het werk, thuis bij de cliënt of online via Skype, FaceTime of telefonisch. Elk ander format staat open voor discussie mits vooraf onderling worden overeengekomen. De duur van elke sessie wordt overeengekomen tussen de counselor en de cliënt voordat de sessies beginnen. De minimale tijd voor een enkele sessie is 60 minuten, de maximale 90 minuten.

  1. Relatie

De counselor heeft als eerste taak te luisteren naar de cliënt en bespreekt met de cliënt wat wel of niet werkt. Zowel de counselor als de cliënt hebben het recht om open en oprecht te praten, en de cliënt wordt aangemoedigd om eventuele zorgen die hij heeft met de counselor te bespreken op elk gebied van het counseling proces. De counselor verwelkomt openheid en eerlijkheid. Feedback over de dienst is welkom en kan gegeven worden tijdens een counseling sessie of via e-mail. De troostwerkplaats/Dini Peters streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten hoog te houden. Aan het einde van het counseling traject of reeks counseling sessies wordt de cliënt gevraagd om een kort feedbackformulier in te vullen.

  1. Datum en tijd

De datum en tijd van de eerste sessie en elke volgende sessie worden telefonisch en per e-mail overeengekomen tussen de counselor en de cliënt. Het aantal counseling sessies wordt bij aanvang van de counseling afgesproken tussen de counselor en de cliënt, en wordt door de counselor bevestigd per e-mail.

  1. Vergoeding

De vergoeding bedraagt per individuele sessie € 75,- voor particulieren. De vergoeding door derden bedraagt € 125,- excl. btw. Het kennismakingsgesprek is zonder kosten. Om voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te zijn kiest De troostwerkplaats/Dini Peters ervoor om verschillende tarieven voor particulier en zakelijk te hanteren.

  1. Betalingsvoorwaarden

De vergoeding kan via bankoverschrijving worden betaald. Vergoedingen zijn verschuldigd na elke counseling sessie, tenzij anders overeengekomen. Indien de betaling niet na de eerste counseling sessie is ontvangen, is de counselor niet verplicht de (volgende) sessie te verzorgen.

  1. Annulering, verzetten, restitutie

9.1 Als de cliënt een counseling sessie moet verzetten, moet zij/hij dit minimaal 24 uur van tevoren melden. Als de annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie plaatsvindt, kan de counselor de sessiekosten in rekening brengen.

9.2 In uitzonderlijke omstandigheden kan het nodig zijn dat de cliënt of counselor een counseling sessie moet verzetten; in deze omstandigheden zullen de cliënt en de counselor redelijke inspanningen leveren om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak te maken.

9.3 Wanneer een cliënt vooraf betaalt voor een sessie of sessies, moet zij/hij de counselingsessie(s) waarvoor ze hebben betaald binnen 8 maanden na betaling hebben ontvangen, anders wordt hun vergoeding verbeurd verklaard.

9.4 In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid als gevolg van rouwverwerking of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de cliënt, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan de counselor beslissen om de dienst aan de cliënt vroegtijdig te beëindigen of te weigeren of niet in staat om verdere counseling sessies aan de cliënt te geven. Onder dergelijke omstandigheden wordt de cliënt binnen twee weken door de counselor geïnformeerd en krijgt zij/hij eventuele vooruitbetalingen terugbetaald voor nog niet verstrekte counseling sessies.

9.6 Het kan voorkomen dat de counselor de cliënt aanbeveelt om een alternatieve dienst te zoeken die beter aansluit bij de huidige behoeften. In dat geval bespreekt de counselor de redenen voor het advies volledig met de cliënt. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt om te beslissen of hij de aanbeveling opvolgt en de counselor is niet aansprakelijk voor de uitkomst van beslissingen die de cliënt kiest.

  1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing waarvan de rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn met betrekking tot geschillen, onenigheden, procedures of juridische claims van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde dienst of de overeenkomst.